statuten

TITEL I. - Benaming, Zetel, Duur

Art 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Brixel".

Art 2. De vereniging heeft haar zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sint-jobstraat 60 bus 35; gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Art 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is politiek ongebonden.

TITEL II. - Doelstellingen

Art 4. De vereniging heeft als doel een creatief forum en ontmoetingsplaats uit te bouwen voor ideeën en projecten die voornamelijk betrekking hebben tot digitale technologie en technologisch geïnspireerde sub-culturen; bij te dragen tot het intensifiëren van deze cultuurbeleving, cultuurparticipatie en het geven van waardevolle impulsen; in het bijzonder gefocussed op, maar niet beperkt tot, de jeugd om zich actief te verdiepen in wetenschap en techniek; de door de leden van de vereniging opgebouwde kennis in deze materie te delen aan alle geïnteresseerden door middel van demonstraties en lezingen waardoor de vzw ook een educatief doel dient. De vereniging wil zich ook interdisciplinair opstellen en samenwerken met andere individuen en verenigingen, in lokale, nationale en internationale context voor het stimuleren van individuen met dezelfde levenbeschouwing.

Art 5. De vereniging kan ter uitvoering van haar maatschappelijk doel ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigt.

Art 6. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging ook daden van koophandel stellen, bijkomstig en ondergeschikt aan het hoofddoel van de vereniging.

TITEL III. - Leden

Art 7. De vereniging telt zowel werkende leden als toegetreden leden. Werkende leden hebben stemrecht binnen de algemene vergadering en verbinden zich ertoe de doelstellingen van de vereniging te ondersteunen.

Art 8. De vereniging telt minstens 4 werkende leden.

Art 9. Lidmaatschap kan op elk moment schriftelijk aangevraagd worden aan de raad van bestuur. In deze aanvraag moet melding gemaakt worden dat de aanvrager kennis genomen heeft van de statuten en, indien in voege, de huisregels. Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring door het bestuur. Indien het lid minderjarig is dient de aanvraag ook ondertekend te worden door een ouder of voogd.

Art 10. De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit kan maximaal 500 euro per maand bedragen. Prijsdifferentiatie is toegestaan om zo een bredere ledenbasis te bekomen. De bedragen en voorwaarden worden in het binnenhuisreglement geconcretiseerd.

Art 11. Leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging treden mits het ontslag schriftelijk bekend te maken aan de raad van bestuur. Bij niet-betaling van het verschuldigde lidgeld na een herinnering door het bestuur, kan een lid als ontslagnemend beschouwd worden.

Art 12. Ontslag of uitsluiting tijdens het werkingsjaar geeft geen recht op teruggave van het reeds betaalde lidgeld of een deel ervan.

Art 13. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

Art 14. Indien, in het geval van art. 11, het uittreden van een lid tot gevolg zou hebben dat de vereniging niet langer over het minimum aantal werkende leden zou beschikken, zal het lid aanblijven tot redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. Dit is in geen geval langer dan drie maanden. Voor deze periode moet het uittredend lid geen lidgeld betalen.

Art 15. Het lidmaatschap wordt beëindigd indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derde van de stemmen.

TITEL IV. - Algemene Vergadering

Art 16. De algemene vergadering is het hoogste gezag in de vereniging. Zij is samengesteld uit alle werkende leden. Tot haar bevoegdheden behoren onder andere:
a) goedkeuring en wijziging van de statuten;
b) benoeming en afzetting van de bestuurders en het vaststellen van hun eventuele vergoeding;
c) verlening van kwijting aan de bestuurders;
d) goedkeuring van de begroting en van de jaarrekeningen;
e) vrijwillige ontbinding van de vereniging;
f) uitsluiting van werkende leden en leden en het opstellen van de ledenlijst;
g) het beslissen tot omzetting van de v.z.w. in een V.S.O.;
h) alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden;

Art 17. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, door middel van een email of brief geadresseerd aan alle werkende leden, door een lid van de raad van bestuur, met de vermelding van de agenda, ten minste 10 dagen voor de bijeenkomst. Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar binnen de eerste zes maanden volgend op het afsluiten van het boekjaar.

Art 18. De algemene vergadering vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de werkende leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, tenzij voor statutenwijzigingen, dan is een aanwezigheidsquorum van twee derde vereist. Ieder werkend lid kan zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen door middel van een handgeschreven en ondertekende volmacht. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één ander lid vertegenwoordigen.

Art 19. Als de algemene vergadering niet in quorum is, kan de volgende algemene vergadering die eveneens niet in quorum is geldig vergaderen met dezelfde agenda. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art 20. De vergadering wordt voorgezeten door iemand aangeduid door de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige werkende leden.

Art 21. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, tenzij voor:
het wijzigen van de statuten;
het afzetten van bestuurders;
het uitsluiten van een lid;
het omzetten van de v.z.w. in een V.S.O.;
het ontbinden van de v.z.w.

Art 22. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op uitdrukkelijke wijze beraadslagen en besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping.

Art 23. De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk werkend lid kan punten toevoegen aan de agenda door deze bekend te maken aan de raad van bestuur voor de oproeping verzonden wordt. Agendapunten die later ingediend worden, moeten goedgekeurd worden door de algemene vergadering bij het begin van de vergadering.

Art 24. Van de beslissingen van de algemene vergadering worden notulen gemaakt die aan alle werkende leden worden toegezonden.

TITEL V. - Raad van Bestuur

Art 25. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze bestaat uit minimaal 3 werkende leden. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur.

Art 26. In de Raad van Bestuur hebben alle leden gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van het oudste aanwezige werkend lid doorslaggevend.

Art 27. De raad van bestuur kan een of meerdere werkende leden de bevoegdheid geven om de vereniging voor een specifiek doeleind rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Art 28. Het mandaat van een lid van de raad van bestuur eindigt:
Bij afzetting door de algemene vergadering die dit ten allen tijde kan beslissen;
bij overlijden;
bij vrijwillig aangeboden ontslag, in welk geval de bestuurder desgevallend zal aanblijven tot redelijker wijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Art 29. De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn:
het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering;
het verzorgen van de algemene en financiële leiding over de v.z.w;
het vertegenwoordigen van de v.z.w. bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling;
het optreden als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en het beslissen over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen;
het uitoefenen van de residuare bevoegdheid binnen de v.z.w. voor alles wat niet expliciet door de wet of de statuten toegewezen is aan de algemene vergadering;

Art 29. BIS Het volstaat dat de vertegenwoordiging van de VZW gebeurt door een gevolmachtigde, aangesteld door De Raad van Bestuur. De volmacht moet ondertekend zijn door een meerderheid van de bestuursleden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde vertegenwoordigingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art 30. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur kan samen worden geroepen door een of meerdere bestuurders. De vergadering is slechts geldig als meer dan de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De agenda voor de vergadering wordt bepaald en bekend gemaakt samen met de uitnoding van de vergadering. Elke bestuurder kan één of meerdere variapunten toevoegen bij aanvang van de vergadering.

Art 31. Beslissingen genomen door de raad van bestuur worden bekend gemaakt, door online publicatie, aan alle bestuurders en werkende leden van de v.z.w..

TITEL VI. - Ontbinding en Vereffening

Art 32. De v.z.w. kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of door een gerechtelijke beslissing.

Art 33. Ingeval van vrijwillige ontbinding, worden door de algemene vergadering, en bij gebrek daaraan, door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun vergoeding en bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tengeldemaking van de goederen en de bestemming van het actief van de v.z.w. vastgesteld.

Art 34. Indien de v.z.w. ontbonden wordt, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen aan een vereniging met soorgelijk doel, zoals bepaald door de Algemene Vergadering, of bij ontstentenis van een dergelijk besluit door de vereffenaar.

VITEL VII. - Slotbepalingen

Art 35. Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van ieder jaar.

Art 36. De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement vastellen. In dit huishoudelijk reglement wordt geregeld al wat op grond van deze statuten regeling behoeft of op andere gronden regeling zal blijken te behoeven. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de raad van bestuur.

BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering duidde tijdens haar oprichtingsvergadering van 25 november 2014 volgende personen aan als bestuurders:

  • Johan Braeken (Maasmechelen, 26-03-1980)
  • Kevin Erna (Hasselt, 17-11-1987)
  • Koen Gabriëls (Genk, 07-07-1980)
  • Wouter Vandenneucker (Halle, 04-05-1991)
  • Petrus Bernardus Wouters (Eindhoven, 14-12-1987)

Gedaan te Hasselt,

Op 13 Januari 2015