Huisregels

Huisregels Brixel Versie 1.1 d.d. 2014/04/29.

Toepassingsgebied

 • Eenieder die de terreinen of gebouwen van Brixel VZW betreedt, of meedoet aan een door Brixel VZW georganiseerd evenement, of lid wordt van Brixel VZW, gaat automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met de actuele versie van de huisregels.
 • Deze huisregels zijn van kracht binnen de gebouwen en op de terreinen gebruikt door, alsook op de evenementen georganiseerd door Brixel VZW.

Algemeen

 • Ieder lid wordt geacht om op de hoogte te zijn, en te blijven, van deze huisregels. Een lid die een niet-lid met zich meebrengt of eenieder die zichzelf borg stelt voor een niet-lid, wordt geacht het niet-lid te begeleiden op een zodanige manier dat deze de huisregels niet overtreedt.
 • De huisregels zijn online op de Wiki beschikbaar, en hangen ook uit in de clublokalen van Brixel VZW.
 • De Belgische wetgeving is van kracht in en rond de clublokalen van Brixel VZW en moet dan ook nageleefd worden. Het uitvoeren van handelingen die in strijd zijn met de Belgische wetgeving zijn derhalve niet toegestaan.
 • Indien niemand van het bestuur aanwezig is, zal een sleutelhouder aangesteld worden die voor bepaalde zaken, die verder gespecifieerd zijn, kan optreden in naam van het bestuur.

Wijzigingen

 • De huisregels kunnen te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden. Alvorens deze bekrachtigd kunnen worden, moet de Raad van Bestuur deze goedkeuren. Deze beslissing tot wijziging zal gecommuniceerd worden via de publieke mailinglijst.
 • Het bestuur, of de sleutelhouder, heeft het recht om in uitzonderlijke en dwingende omstandigheden noodmaatregelen te nemen om de goede organisatorische werking of de veiligheid te garanderen, of de eigendommen van Brixel VZW te vrijwaren van schade en/of misbruik. Iedere genomen noodmaatregel die ingaat tegen de andere bepalingen in dit huisreglement heeft voorrang op dit huisreglement en zal binnen 24 uur bekend gemaakt worden via de publieke mailinglist en de gebruikelijke publicatie. De noodmaatregel kan maar maximaal duren tot de volgende Algemene Vergadering waar er beslist zal worden of deze maatregel permanent wordt, afgeschaft wordt, of vervangen wordt door andere maatregelen of regels.

Sleutels / Toegang

 • Een beperkt aantal, door het bestuur aangewezen personen, krijgt een sleutel om hiermee de lokalen van de hackerspace te kunnen openen en te sluiten. Deze mensen zijn de sleutelhouders. Indien er meerdere sleutelhouders gelijktijdig aanwezig zijn, zal slechts één ervan actief de taak van sleutelhouder op zich nemen.
 • De actieve sleutelhouder is verantwoordelijk voor het correct openen en sluiten van de hackerspace.
 • Bij verlies of beschadiging van de sleutel of het slot dient de vaststeller het bestuur zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 • Iedereen, ook niet-leden, mogen kostenloos aanwezig zijn op de vrije avonden, zonder evenwel recht te hebben op het gebruik van de aanwezige faciliteiten. Wanneer een niet-lid herhaaldelijk en geregeld aanwezig is op dergelijke evenementen, of gebruik wenst te maken van de aanwezige faciliteiten, wordt er verwacht dat deze een betalend lid wordt van Brixel VZW.
 • Het is niet toegestaan in clublokalen van Brixel VZW te verblijven buiten de gestelde openingstijden.

Risico

 • Het betreden van de hackerspace, het gebruik van haar faciliteiten, de deelname aan evenementen of het achterlaten van eigendommen in de lokalen van het hackerspace is volledig op eigen risico. Brixel VZW wijst alle verantwoordelijkheid af bij een eventuele diefstal van eigendommen die in de door haar gebruikte lokalen werden achtergelaten.
 • Brixel VZW, of het bestuur, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door de aanwezige faciliteiten en/of derden.
 • Brixel VZW heeft een verzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid tegenover derden afgesloten voor haar leden tijdens georganiseerde evenementen en voor alle aanwezigen op publieke evenementen. Zonder voorafgaandelijke goedkeuring van Brixel VZW zijn individuele acties en activiteiten van de aanwezigen, ongeacht of deze aanwezigen al dan niet leden zijn, niet noodzakelijk gedekt door deze verzekering. Schade door het gebruik van drones is nooit verzekerd en het gebruik hiervan gebeurt steeds op eigen risico.
 • Iedereen die apparatuur en/of procedures gebruikt die Brixel VZW ter beschikking stelt, dient zichzelf op de hoogte te brengen van de geldende veiligheidsvoorschriften en/of handleidingen. Deze voorschriften worden ter beschikking gesteld bij het toestel en zijn ook terug te vinden op de Wiki. Het gebruik van deze apparatuur en/of procedures dient steeds te gebeuren met in acht name van deze documenten.

Leden

 • Leden van Brixel VZW mogen gratis gebruikmaken van de faciliteiten van de hackerspace. Voor sommige faciliteiten met verbruiksgoederen kan evenwel een kost worden aangerekend ter compensatie van het verbruikte goed. Leden kunnen steeds hun eigen verbruiksgoederen meenemen indien deze aan de noodzakelijke specificaties voldoen. Het bestuur en/of de actieve sleutelhouder beslist over de geschikheid van de meegebrachte verbruiksgoederen. Voor deelname aan projecten of workshops kan eventueel een aanvullende bijdrage worden gevraagd die vaak lager zal zijn als deze voor niet-leden.
 • Men wordt lid voor een volledig werkingsjaar of, indien het werkingsjaar reeds gestart is, voor het resterende deel van de werkingsjaar. In dat laatste geval wordt het verschuldigde lidgeld pro rata berekend gebaseerd op het resterende deel van het werkingsjaar.
 • Een niet-lid welke wordt meegenomen door een lid valt onder de verantwoordelijkheid van dit lid.
 • Een niet-lid welke niet wordt meegenomen door een lid valt onder de verantwoordelijkheid van de sleutelhouder.
 • Alleen bestuursleden en door het bestuur aangewezen leden mogen in de niet-publieke ruimtes komen van de hackerspace.

Gedrag

 • Veroorzaak geen overlast, wees geweldig voor elkaar en de buurtbewoners.
 • Respecteer anderen en andermans goederen, gedachten, cultuur en filosofie.
 • Ruim je spullen en rommel op voor het verlaten van de hackerspace.
 • Wees voorzichting tijdens het eten en drinken. Eet en drink niet in de buurt van projecten of apparatuur en ruim etensresten of gemorste dranken onmiddellijk op.
 • Indien een lid, al dan niet opzettelijk, schade veroorzaakt, dient het deze te vergoeden.
 • Indien er schade, defecten, gebreken of onregelmatigheden vastgesteld worden aan de lokalen of de aanwezige eigendommen, dan dient dit steeds gerapporteerd te worden aan het bestuur of de aanwezig sleuteldrager.
 • In de hackerspace mag niet gerookt worden, noch gebruik gemaakt worden van illegale, verdovende en/of narcotische middelen.
 • Iedere aanwezige wordt steeds geacht de instructies van de bestuursleden, of van de actieve sleutelhouder, onmiddellijk op te volgen.
 • Bij onduidelijkheid of betwistingen neemt het bestuur of indien het bestuur niet aanwezig is, de sleutelhouder, een beslissing. Deze beslissingen zijn definitief en niet vatbaar voor discussie.
 • Het maken van foto's in de hackerspace is gebonden aan de Belgische wetgeving. Dat wil zeggen dat alle personen die herkenbaar op de foto staan hun toestemming moeten gegeven hebben alvorens de foto gemaakt mag worden, tenzij de foto genomen is op een openbaar evenement.
 • Markeer je achtergelaten eigendommen en projecten d.m.v. een "propertysticker" en respecteer de informatie op andermans propertystickers.
 • Wanneer op een object geen propertysticker aanwezig is en er onduidelijkheid is over de manier waarop dat object gebruikt mag worden, mag dit object niet gebruikt worden totdat deze onduidelijkheid is opgehelderd.
 • Alle vergunde installaties (water, elektriciteit, etc...) mogen nooit aangepast worden.

Projecten, materialen en werktuigen

 • Als er 28 dagen niets met bepaalde eigendommen en/of materialen gedaan werd en deze niet werden opgeruimd, kunnen deze eigendom worden van de Brixel VZW.
 • Materialen, goederen en andere eigendommen van de Brixel VZW blijven in de gebruikte lokalen of terreinen tenzij om ze te gebruiken in activiteiten georganiseerd door Brixel VZW of activiteiten waaraan Brixel VZW deelneemt.
 • Bepaalde werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken voor anderen (solderen, zagen, etc...) mogen alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde locaties.
 • Alle werktuigen dienen gebruikt te worden overeenkomstig met de instructies gegeven in de handleiding.
 • De beveiligingsinrichtingen die op sommige werktuigen aanwezig zijn, mogen nooit gedeactiveerd, verwijderd of omzeild worden en dienen steeds in werkende staat gehouden te worden.

Geldzaken

 • Leden die hun lidgeld niet betalen kunnen hun lidmaatschap, met alle bijhorende voordelen, kwijtraken.
 • Het bestuur kan het lidgeld van een bepaald lid tijdelijk verlagen wanneer het hier redenen toe ziet.
 • Lidgelden worden vastgelegd voor een volledig werkingsjaar en kunnen dus voor een volgende werkingsjaar aangepast worden indien het bestuur dit noodzakelijk acht.
 • Betaalde lidgelden en gedane giften aan Brixel VZW zijn definitief en kunnen niet worden teruggevorderd.
 • Aanschaf van goederen en/of andere zaken in naam van Brixel VZW mogen enkel worden gedaan door het bestuur, danwel door personen die door het bestuur werden aangewezen.
 • Goederen die door een lid of een niet-lid worden gekocht van Brixel VZW blijven eigendom van Brixel VZW totdat aan alle betalingsmodaliteiten is voldaan.
 • Inschrijvingen voor georganiseerde activiteiten zijn pas voltrokken nadat het verschuldigde inschrijvingsgeld werd betaald.

Sancties

 • Bij een overtreding van deze huisregels kan een sanctie opgelegd worden door de het bestuur, of de sleutelhouder. De opgelegde sanctie is evenredig met de ernst van de feiten en de eventueel veroorzaakte schade.
 • Bij een eenmalige of sporadische overtreding, zal meestal een berisping volgen. Bij herhaaldelijke overtredingen, of het niet opvolgen van redelijke instructies gegeven door het bestuur of de actieve sleuteldrager, kunnen zwaardere sancties volgen.
 • Het uitvoeren van illegale handelingen kan door het bestuur gesanctioneerd worden door een onmiddellijke ontzegging van toegang tot de hackerspace of georganiseerd evenement. Deze beslissing moet door de Raad van Bestuur bevestigd worden en kan resulteren in een permanente ontzegging van toegang tot de hackerspace en zijn evenementen, uitsluiting van verder lidmaatschap, en/of gerechterlijke vervolging.
 • Sancties kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of teruggave van lid- en/of inschrijvingsgeld.